Kit phát triển STM32F407G-DISC1 là kit phát triển mới nhất của dòng vi điều khiển STM32F4 ARM Corte M4 có DSP Core. Kit cung cấp các công cụ đầy đủ nhất giúp cho người bắt đầu cũng như là những người có kinh nghiệm phát triển, thiết kế với dòng vi điều khiển STM32F4http://www.proe.vn/stm32f407g-disc1-...602_4-196.html

Kit STM32F407G-DISC1 cung cấp nhiều công cụ phong phú
- Công cụ ST-LINK/V2 or ST-LINK/V2-A dùng để debug và nạp chương trình
-Hai cảm biến ST MEMS digital accelerometers,
-Một digital microphone,
-Một audio DAC with integrated class D speaker driver
-LEDs, push buttons, an USB OTG micro-AB connector.
Ngoài ra kit có thể sử dụng với Matlab (Waijung)
( Tham khảo: http://www.proe.vn/stm32f4-discovery...-646_4-34.html)

Kit STM32F407G-DISC1 có nhiều điểm mới :

-On-board ST-LINK/V2 on STM32F4DISCOVERY or ST-LINK/V2-A on STM32F407G-DISC1
-ARM® mbed™ -enabled (http://mbed.org) with ST-LINK/V2-A only
-USB ST-LINK with re-enumeration capability and three different interfaces:
+Virtual com port (with ST-LINK/V2-A only)
+Mass storage (with ST-LINK/V2-A only)
+Debug port

Liên hệ:
http://www.proe.vn/lien-he-wwwproevn...2-1_3-148.html