Rất nhiều firmware mẫu về STM32 để mọi người tham khảo.
http://www.st.com/web/en/catalog/too...4/SC961/SS1743
Best Regards,